Gebruikersvoorwaarden

Het Huurdersportaal wordt u via internet aangeboden door UWOON. Aan het gebruik van het Huurdersportaal zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het Huurdersportaal te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door UWOON schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Registreren op het Huurdersportaal

1.1. Op het Huurdersportaal kunt u online uw huisvestingszaken regelen.

1.2. Om het Huurdersportaal te kunnen gebruiken, dient u zich te registreren. Dat doet u door uw gegevens, die bij UWOON al over u bekend zijn, aan te vullen met aantal aanvullende gegeven. Er wordt u gevraagd om uw gegevens te controleren en deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren. Nadat de registratie is afgerond, kunt u met een e-mailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord rechtstreeks inloggen op uw account.

1.3. Aangezien uw account veel persoonsgegevens bevat, is het belangrijk om de toegang tot deze gegevens af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u uw wachtwoord strikt geheim te houden. UWOON mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij in de overmachtssituatie waarin onbevoegden buiten u om toegang hebben gekregen tot uw wachtwoord. Krijgt u hiervan kennis, meldt het dan onmiddellijk aan UWOON.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is niet toegestaan het Huurdersportaal te gebruiken op een manier die in strijd is met welke wet- en regelgeving dan ook.

2.2. Daarnaast is het verboden via het Huurdersportaal:

-informatie te verspreiden of op te slaan die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;

-informatie te verspreiden in strijd met enig intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

-informatie te verspreiden die erotisch of pornografisch is (ook indien deze op zich legaal is);

-onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

-de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

-anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.

2.3. Bij constatering van een overtreding van de bovengenoemde voorwaarden, heeft UWOON het recht in te grijpen. 

2.4. Indien naar het oordeel van UWOON hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor de computersystemen of het netwerk van UWOON of derden en/of van de dienstverlening via internet - in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, - is UWOON gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5. U bent verantwoordelijk voor de content die u plaatst. U vrijwaart UWOON dan ook van alle claims van derden die hiermee in verband staan.

2.6. Denk eraan dat UWOON ook aangifte kan doen van strafbare feiten.

Artikel 3. Onderhoud en beschikbaarheid

3.1. UWOON spant zich in om het Huurdersportaal beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. UWOON onderhoudt het Huurdersportaal actief om optimale dienstverlening te bieden. Indien onderhoud naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid, zal UWOON dit uitvoeren op het moment dat het gebruik van het Huurdersportaal relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. UWOON mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Huurdersportaal aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist UWOON zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

Artikel 4. Vergoeding voor het Huurdersportaal

Het Huurdersportaal wordt geheel gratis aangeboden.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1. Het Huurdersportaal, alle informatie en afbeeldingen op de website van UWOON alsmede de bijbehorende software zijn het intellectueel eigendom van UWOON of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van UWOON, behoudens de situaties waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2. Informatie die u publiceert of opslaat via het Huurdersportaal is en blijft uw eigendom. UWOON heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Huurdersportaal en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over het Huurdersportaal.

5.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid geef u voor onbepaalde tijd aan UWOON. Het gebruiksrecht blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan UWOON besluiten tot aanpassing of verwijdering.

5.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via het Huurdersportaal naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk.

5.5. UWOON zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via het Huurdersportaal, zoals bijvoorbeeld e-mails naar potentiële nieuwe huurders, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of indien UWOON daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal UWOON zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen de macht van UWOON ligt.

Artikel 6. Persoonsgegevens

Bij het gebruik van het Huurdersportaal worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van UWOON voor meer informatie.

Artikel 7. Duur van de overeenkomst en opzegging account

7.1. Door registratie op het Huurdersportaal gaat u een overeenkomst aan met UWOON. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst het Huurdersportaal gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2. Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk indien u niet langer gebruik maakt van de huisvesting van UWOON.

7.3. U kunt uw account van het Huurdersportaal opzeggen door contact op te nemen met UWOON. De contactgegevens kunt u onderaan deze Gebruiksvoorwaarden vinden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. U bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die u verricht op en via het Huurdersportaal.

8.2. In geval van schade waarvan het ontstaan rechtstreeks verband houdt met het Huurdersportaal zal UWOON de gebruiker vergoeden voor een maximaal bedrag van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per gebruiker.

8.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het schadeveroorzakend feit schriftelijk bij UWOON meldt.

8.4. In geval van opzet of grove nalatigheid van UWOON is de beperking uit artikel 8.3 niet van toepassing.

8.5. UWOON is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade.

8.6. In geval van overmacht is UWOON nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 9. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

9.1. UWOON mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

9.2. UWOON zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het Huurdersportaal zodat u daar kennis van kunt nemen.

9.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Restbepalingen

10.1. Op het eventueel online sluiten van een huurovereenkomst zijn de Huurvoorwaarden van toepassing. Deze worden voor het sluiten van de huurovereenkomst via het Huurdersportaal aangeboden.

10.2. Op het gebruik van het Huurdersportaal en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het Huurdersportaal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin UWOON gevestigd is.

10.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden of binnen het Huurdersportaal eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via het Huurdersportaal wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.5. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door UWOON wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert.

10.6. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.7. UWOON is gerechtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die de betreffende activiteit van haar overneemt.