Landelijk onderzoek: in 2035 30 miljard euro tekort

Publicatiedatum: 06-07-2020

 

Woningcorporaties Noord Veluwe: ‘Structureel onvoldoende geld voor bouw en verduurzaming sociale huurwoningen’

De maatschappelijke kerntaak van woningcorporaties, betaalbaar wonen realiseren voor mensen die - vanwege hun inkomen of bijzondere woonvraag vanuit zorg of begeleiding - hen écht nodig hebben, komt steeds verder in de knel. Dit blijkt uit het onderzoek dat drie ministeries (BZK, Financiën en EZ) en Aedes (vereniging van woningcorporaties) samen lieten uitvoeren. Een groot tekort aan sociale huurwoningen is onvermijdelijk, zo wordt in het rapport gesteld. Ook de door de politiek gewenste versnelling van verduurzaming en betaalbare nieuwbouw staan onder druk. In een tijd waarin de woningnood onder de kwetsbare groepen die door corporaties worden bediend alleen maar toeneemt, vragen Delta Wonen, Omnia Wonen, Woningstichting Putten en UWOON aandacht voor dit probleem en passende maatregelen.

Situatie corporaties regio Noord Veluwe
De corporaties die werken in regio Noord Veluwe zijn financieel gezonde organisaties en kunnen gelukkig  nog voldoen aan de nieuwbouwopgave voor de komende jaren. Toch zien ook zij toenemende spanning ontstaan tussen inkomsten en lasten; de lasten van corporaties aan rente, belastingen, onderhoud en beheer stijgen sneller dan de inkomsten, de huuropbrengsten. Zo betaalde UWOON in 2019 € 8,4 miljoen aan verhuurderheffing, dit is ongeveer 14% van de totale huuropbrengsten. Geld dat dan dus niet aan het bouwen en verduurzamen van sociale huurwoningen kan worden besteed. Daarom is het belangrijk dat de lasten, zoals verhuurderheffing, vennootschapsbelasting en andere heffingen zo laag mogelijk zijn.

Ook zijn er de nodige onzekerheden, vooral op het gebied van duurzaamheid en bouwkosten. De opgave voor duurzaamheid is nog niet volledig in beeld en de kosten stijgen hard, even als de overige bouwkosten. Dit terwijl corporaties hun woningbezit betaalbaar willen houden voor hun huurders. Én zich ook inzetten voor het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in wijken.

De landelijke en regionale politiek, woningcorporaties en netwerkpartners zullen samen de komende periode in gesprek moeten gaan en knopen moeten doorhakken om het in het onderzoek beschreven scenario om te buigen. Zodat mensen die uitsluitend aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt altijd bij de noord veluwse corporaties terecht kunnen, nu en in de toekomst.

Conclusies en oorzaken onderzoek
Hoofdconclusie van het onderzoek is dat ‘de corporatiesector de stapeling van maatschappelijke opgaven onder de huidige investeringscondities niet volledig kan oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro te kort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Concreet betekent dit dat er 125.000 sociale huurwoningen te weinig bijgebouwd worden en 50.000 huizen kunnen nog niet worden verduurzaamd. De problemen zijn structureel, als er niets gebeurt lopen de tekorten daarna nog veel verder op

Over de oorzaken is het rapport helder. De investeringen van corporaties in nieuwbouw en verduurzaming zijn maatschappelijk cruciaal. Financieel leveren ze echter weinig op of er moet geld bij. De kosten stijgen harder dan de inkomsten, de huren van bewoners. Woningonderhoud en nieuwbouw worden steeds duurder. En corporaties gingen de laatste jaren steeds meer belasting gaan betalen. Met als grootste boosdoener de verhuurderheffing, die de sociale huursector inmiddels 10 miljard euro gekost heeft.  Lees hier meer over het onderzoek en informatie vanuit Aedes.

 

Deel deze pagina